Når kan barn bestemme selv

Barnets beste skal være avgjørende ved avtaler og avgjørelser om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær. Hva som er barnets beste i den enkelte sak, skal avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Hvilke løsninger som er til barnets beste kan endre seg ettersom barnet blir eldre, og foreldrene må være lydhøre overfor barnets behov. Det er lovfestet at barnets mening skal tillegges vekt ved vurderingen. Dette følger også av Grunnloven og FNs barnekonvensjon.
Når kan barn bestemme selv

Barnets mening skal vektlegges etter alder og modenhet, og fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og angår barn. Før foreldre eller andre treffer avgjørelse om personlige forhold for barnet, har barnet rett til å få informasjon og mulighet til å bli hørt.

Barnets med- og selvbestemmelsesrett er regulert i barneloven §§ 31-33.

I praksis medfører bestemmelsene om barnets beste og dets rett til å bli hørt, at større barn (og ungdommer) ikke kan «tvinges» til å gjennomføre eller opprettholde avtaler som er inngått om fast bosted og samvær. Barnet skal alltid oppfordres til kontakt med begge foreldre, noe barneloven bestemmer at begge forelde har et ansvar for å bygge opp under, men om et barn (en ungdom) ønsker endringer, eller ikke lenger ønsker å ha to bosteder, bør foreldre lytte til barnet og legge til rette for ordninger som fungerer også for barnet (ungdommen) selv om dette medfører at en tidligere avtale eller dom må endres.

Har du spørsmål til barns selvbestemmelsesrett, ta gjerne kontakt med oss.