Fagområder

Arbeidsrett

Arbeidsrett er de regler og problemstillinger som berører arbeidsgivere og arbeidstakere. Det omfatter også tariffavtaler og arbeidstvister som kan oppstå i forbindelse med oppsigelse, permittering, nedbemanning, omstrukturering, tariffavtaler mv.

Les mer

Arverett

Hva som skal skje med det du eier etter at du har falt bort, reguleres av reglene om arv. Arverett omfatter forholdet mellom avdøde og dennes arvinger, samt forholdet mellom de enkelte arvingene.

Les mer

Barnerett

Barnefordelingssaker og foreldretvister omhandler uenighet mellom foreldre om hvor barn skal bo fast, om det skal være delt fast bosted, omfanget av samvær, om det ikke skal være samvær eller om det skal være samvær under tilsyn, samt spørsmål om foreldreansvar. I tillegg kommer saker om barnebortføring, flytting og adopsjon.

Les mer

Barnevernsrett

Advokatfirmaet Hazeland har spesialisert kunnskap innenfor barnevernsretten. Vi har bred erfaring med å bistå privat part for Barnevern og helsenemnda (tidligere Fylkesnemnda) og domstolene.

Les mer

Personskadeerstatning

Erstatningsrett omfatter et stor antall problemstillinger der det sentrale temaet er hvorvidt vilkårene for å få økonomisk kompensasjon etter en skade foreligger. Skaden kan være materiell, fysisk eller psykisk. Formålet er å stille den skadede økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Les mer

Skifterett

Skifterett omfatter bistand som gis for å trygge den økonomiske veien inn i et ekteskap/samliv, eller for å avslutte den økonomiske delen av et ekteskap/samliv på en ryddig måte. Det er viktig å etablere gode avtaler både når samboerskap/ekteskap etableres, og når de eventuelt avsluttes. Om man utarbeider gode avtaler ved inngåelsen av et samboerskap eller et ekteskap, vil man ha økt forutsigbarhet for at den økonomiske delen ved et eventuelt brudd lar seg løse på en ryddig måte.

Les mer

Strafferett

Strafferett er et stort rettsområde som omhandler saker der man er mistenkt, siktet eller tiltalt for å ha begått et lovbrudd.

Les mer

Utlendingsrett

Utlendingsrett er et rettsområde som omfatter utlendingers særlige rettigheter og plikter i Norge. Området inneholder regler om regulering av og kontroll med utlendingers inn- og utreise av Norge, samt vedkommende opphold i riket.

Les mer